Тема 4. Нематодози. Цестодози. Трематодози

СРУКТУРОВАНИЙ НАВЧАЛЬНИЙ ПЛАН

з дисципліни "Інфекційні хвороби" для студентів медичних факультетів за спеціальностями 7.110101 "Лікувальна справа", 7.110104 "Педіатрія",

7.110105 "Медико-профілактична справа", кваліфікація - лікар.

Структура навчальної дисципліни Кількість годин, з них Рік навч ання Вид контролю
Всього Аудиторних СРС
Лекц. Практ. занять.
Кредитів ECTS 6,0
Заліковий кредит: Модуль 1 (5 змістових модулів) 180 год. - 6,0 кр. Поточний і підсумковий модульний
Всього годин
Тривалість практичних занять 4 год. - 0,14 кр.

Примітка: 1 кредит ЕСТ8 - 30 год.

Аудиторне навантаження - 55,6%, СРС - 44,4%

3. Зміст програми

Модуль 1. Інфекційні хвороби та паразитарні інвазії.

Змістовий модуль 1. Введення в інфектологію. Інфекційні хвороби з фекально-оральним механізмом передавання

Конкретні цілі:

· Трактувати поняття "інфекційні хвороби". Визначити місце інфекційних хвороб в системі медичних знань, основні етапи розвитку інфектології як науки.

· Засвоїти принципи класифікації інфекційних хвороб.

· Інтерпретувати епідеміологічні й патогенетичні закономірності, особливості клінічного перебігу, діагностики та профілактики інфекційних хвороб.

· Визначати показання до госпіталізації, правила обстеження та виписки хворих з інфекційного стаціонару.

· Вміти оформити медичну документацію на інфекційного хворого.

· Аналізувати епідеміологічні, патогенетичні і клінічні особливості інфекційних хвороб із фекально-оральним механізмом передавання.

· Демонструвати навички клінічної і лабораторної діагностики найбільш поширених інфекційних хвороб із фекально-оральним механізмом передавання та їхніх ускладнень.

· Проводити диференціальну діагностику найбільш поширених інфекційних хвороб із фекально-оральним механізмом передавання.

· Діагностувати невідкладні стани при кишкових інфекційних хворобах.

· Призначати раціональне лікування хворим на найбільш поширені інфекційні хвороби з фекально-оральним механізмом передавання на різних етапах медичної допомоги.

· Визначати тактику госпіталізації та ізоляції хворих на найбільш поширені кишкові інфекційні хвороби.

· Визначати лікувальну тактику в разі ускладнень або невідкладних станів при інфекційних хворобах з фекально-оральним механізмом передавання на догоспітальному етапі.

· Планувати основні профілактичні заходи щодо кишкових інфекційних хвороб. Прогнозувати наслідки інфекційних хвороб з фекально-оральним механізмом передавання на здоров'я людини.

Тема 1. Введення в курс інфектології. Імунопрофілактика інфекційних хвороб. Загальна характеристика групи інфекційних хвороб із фекально-оральним механізмом передавання. Черевний тиф. Паратифи А та В.

Місце дисципліни «Інфекційні хвороби» у системі медичних знань. Основні етапи розвитку інфектології як науки.

Класифікація інфекційних хвороб. Роль імунітету і неспецифічних факторів захисту в інфекційному процесі. Методика обстеження інфекційного хворого. Особливості клінічної і лабораторної діагностики інфекційних хвороб, інтерпретація результатів специфічних методів дослідження. Принципи лікування інфекційних хвороб. Профілактичні заходи та принципи імунопрофілактики інфекційних хвороб. Структура та режим інфекційного стаціонару. Порядок госпіталізації, обстеження та виписки хворих. Особливості ведення медичної документації.

Місце інфекційних хвороб із фекально-оральним механізмом передавання в структурі інфекційних хвороб. Епідеміологічні, патогенетичні і клінічні особливості кишкових інфекційних хвороб. Сучасні методи лабораторної діагностики. Показання до госпіталізації і правила виписки хворих із інфекційного стаціонару. Правила ведення медичної документації.

Черевний тиф, паратифи А та В: етіологія, епідеміологія, патогенез, клінічний перебіг, лабораторна діагностика, диференціальний діагноз, ускладнення, прогноз. Сучасні методи лікування, медична допомога хворим на догоспітальному етапі. Показання до госпіталізації і правила виписки хворих із інфекційного стаціонару. Принципи профілактики.

Тема 2. Діарейний синдром у клініці інфекційних хвороб. Холера. Сальмонельоз. Харчові токсикоінфекції. Інфекційні хвороби вірусної етіології з переважно фекально-оральним механізмом передавання.

Діарейний синдром: етіологія, патогенез, класифікація в залежності від типу взаємодії мікро- і макроорганізму, клінічні особливості, лабораторна діагностика.

Холера: етіологія, епідеміологія, патогенез, клінічний перебіг, лабораторна діагностика, диференціальний діагноз, ускладнення. Сучасні методи лікування, медична допомога хворим на догоспітальному етапі. Показання до госпіталізації і правила виписки хворих із інфекційного стаціонару. Профілактичні заходи та імунопрофілактика.

Сальмонельоз: етіологія, епідеміологія, класифікація, патогенез, клінічний перебіг, лабораторна діагностика, диференціальний діагноз, ускладнення. Сучасні методи лікування, медична допомога хворим на догоспітальному етапі. Показання до госпіталізації, правила виписки хворих із інфекційного стаціонару. Принципи профілактики.

Харчові токсикоінфекції, що викликані умовно-патогенною флорою: етіологія, епідеміологія, патогенез, клінічний перебіг, лабораторна діагностика, диференціальний діагноз, ускладнення. Принципи лікування, медична допомога хворим на догоспітальному етапі. Показання до госпіталізації, правила виписки хворих із інфекційного стаціонару. Принципи профілактики.

Ентеровірусні хвороби: етіологія, епідеміологія, класифікація, патогенез, клінічний перебіг, лабораторна діагностика, диференціальний діагноз, ускладнення. Принципи лікування, медична допомога хворим на догоспітальному етапі. Показання до госпіталізації, правила виписки хворих із інфекційного стаціонару. Принципи профілактики.

Ротавірусна інфекція: етіологія, епідеміологія, патогенез, клінічний перебіг, лабораторна діагностика, диференціальний діагноз, прогноз. Принципи лікування, медична допомога хворим на догоспітальному етапі. Показання до госпіталізації, правила виписки хворих із інфекційного стаціонару. Принципи профілактики.

Тема 3. Кишкові інфекційні хвороби з переважним ураженням товстої кишки: шигельоз, амебіаз. Єрсиніози. Протозойні кишкові інвазії: лямбліоз.

Шигельоз: етіологія, епідеміологія, класифікація, патогенез, клінічний перебіг, лабораторна діагностика, диференціальний діагноз, ускладнення. Сучасні методи лікування, медична допомога хворим на догоспітальному етапі. Показання до госпіталізації і правила виписки хворих із інфекційного стаціонару. Принципи профілактики.

Амебіаз: етіологія, епідеміологія, класифікація, патогенез, клінічний перебіг, лабораторна діагностика, диференціальний діагноз, ускладнення. Сучасні методи лікування, медична допомога хворим на догоспітальному етапі. Показання до госпіталізації, правила виписки хворих із інфекційного стаціонару. Принципи профілактики.

Псевдотуберкульоз: етіологія, епідеміологія, класифікація, патогенез, клінічний перебіг, лабораторна діагностика, диференціальний діагноз, ускладнення. Сучасні методи лікування, медична допомога хворим на догоспітальному етапі. Показання до госпіталізації, правила виписки хворих із інфекційного стаціонару. Принципи профілактики.

Кишковий єрсиніоз: етіологія, епідеміологія, класифікація, патогенез, клінічний перебіг, лабораторна діагностика, диференціальний діагноз, ускладнення. Сучасні методи лікування, медична допомога хворим на догоспітальному етапі. Показання до госпіталізації, правила виписки хворих із інфекційного стаціонару. Принципи профілактики.

Лямбліоз: етіологія, епідеміологія, патогенез, клінічний перебіг, лабораторна діагностика, диференціальний діагноз, ускладнення. Принципи лікування та профілактики.

Тема 4. Нематодози. Цестодози. Трематодози.

Аскаридоз. Ентеробіоз. Трихоцефальоз. Анкілостомідоз. Стронгілоїдоз. Трихінельоз. Дирофіляріоз. Етіологія, епідеміологія, патогенез, клінічний перебіг, лабораторна діагностика, диференціальний діагноз, ускладнення нематодозів. Сучасні методи лікування. Показання до госпіталізації. Принципи профілактики.

Токсокароз: етіологія, епідеміологія, патогенез, клінічний перебіг, лабораторна діагностика, диференціальний діагноз, ускладнення, прогноз. Принципи лікування та профілактики.

Дифілоботріоз, теніаринхоз, теніоз та цистицеркоз, гіменолепідоз, ехінококоз. Етіологія, епідеміологія, патогенез, клінічний перебіг, лабораторна діагностика, диференціальний діагноз, ускладнення цестодозів. Сучасні методи лікування. Показання до госпіталізації. Принципи профілактики.

Опісторхоз: етіологія, епідеміологія, патогенез, клінічний перебіг, лабораторна діагностика, диференціальний діагноз, ускладнення. Сучасні методи лікування. Показання до госпіталізації. Принципи профілактики.

Тема 5. Ботулізм. Невідкладні стани у хворих на інфекційні хвороби з фекально-оральним механізмом передавання.

Ботулізм: етіологія, епідеміологія, класифікація, патогенез, клінічний перебіг, лабораторна діагностика, диференціальний діагноз, ускладнення, прогноз. Сучасні методи лікування, медична допомога хворим на догоспітальному етапі. Показання до госпіталізації, правила виписки хворих із стаціонару. Принципи профілактики.

Дегідратаційний шок: визначення поняття; патогенез; клінічна і лабораторна діагностика водно-електролітних порушень при різних ступенях зневоднення. Диференціальна діагностика дегідратаційного шоку із шоковими станами іншого генезу. Принципи лікування, невідкладна допомога хворим на догоспітальному етапі.

Кишкова кровотеча та інші хірургічні ускладнення кишкових інфекційних хвороб: патогенез, клінічна і лабораторна діагностика, диференціальний діагноз. Принципи лікування. Невідкладна допомога хворим на догоспітальному етапі.

Змістовий модуль 2. Інфекційні хвороби з повітряно-крапельним механізмом

Передавання

Конкретні цілі:

• Аналізувати епідеміологічні, патогенетичні і клінічні особливості інфекційних хвороб із повітряно-крапельним механізмом передавання.

• Демонструвати навички клінічної і лабораторної діагностики інфекційних хвороб із повітряно-крапельним механізмом передавання та їхніх ускладнень.

• Проводити диференціальну діагностику найбільш поширених інфекційних хвороб із повітряно-крапельним механізмом передавання.

• Діагностувати невідкладні стани при інфекційних хворобах дихальних шляхів.

• Призначати раціональне лікування хворим на інфекційні хвороби з повітряно-крапельним механізмом передавання на різних етапах медичної допомоги.

• Визначати тактику госпіталізації та ізоляції хворих на інфекційні хвороби з повітряно-крапельним механізмом передавання.

• Визначати лікувальну тактику в разі ускладнень або невідкладних станів при інфекційних хворобах дихальних шляхів на догоспітальному етапі.

• Планувати основні профілактичні заходи щодо інфекційних хвороб з повітряно-крапельним механізмом передавання.

• Прогнозувати наслідки інфекційних хвороб дихальних шляхів на здоров'я людини.

Тема 6. Загальна характеристика групи інфекційних хвороб із повітряно-крапельним механізмом передавання. Грип. Інші ГРВІ: парагрип, аденовірусна хвороба, РС-інфекція, риновірусна інфекція. Інфекційні хвороби, що перебігають із клінікою атипової пневмонії: респіраторний мікоплазмоз, орнітоз, легіонельоз.

Місце інфекційних хвороб із повітряно-крапельним механізмом передавання в структурі інфекційної патології. Епідеміологічні, патогенетичні та клінічні особливості інфекційних хвороб дихальних шляхів. Порядок госпіталізації, обстеження та виписки хворих. Особливості ведення медичної документації.

Грип: етіологія, епідеміологія, патогенез, клінічний перебіг, лабораторна діагностика, диференціальний діагноз, ускладнення, прогноз. Сучасні методи лікування хворих. Принципи імунопрофілактики. Оцінка засобів специфічної та неспецифічної профілактики. Показання до госпіталізації, правила виписки хворих із інфекційного стаціонару. Медична допомога хворим на догоспітальному етапі.

Роль вірусів грипу тварин та птахів у патології людини.

Визначення понять „ГРЗ" та „ГРВІ". Етіологія ГРВІ. Місце ГРВІ в структурі інфекційної патології.

Парагрип: етіологія, епідеміологія, патогенез, класифікація, клінічний перебіг, діагностика, ускладнення.

Аденовірусна хвороба: епідеміологія, патогенез, класифікація, клінічний перебіг, діагностика, ускладнення.

РС-інфекція: етіологія, епідеміологія, патогенез, класифікація, клінічний перебіг, діагностика, ускладнення.

Риновірусна інфекція: етіологія, епідеміологія, патогенез, клініка, ускладнення.

Диференціальна діагностика ГРВІ. Принципи лабораторної діагностики, лікування та профілактики ГРВІ. Показання до госпіталізації, правила виписки хворих із інфекційного стаціонару. Медична допомога хворим на догоспітальному етапі.

Респіраторний мікоплазмоз: етіологія, епідеміологія, патогенез, класифікація, клінічний перебіг, диференціальний діагноз, ускладнення. Принципи лабораторної діагностики, лікування і профілактики.

Орнітоз: етіологія, епідеміологія, патогенез, класифікація, клінічний перебіг, диференціальний діагноз, ускладнення. Принципи лабораторної діагностики, лікування і профілактики.

Легіонельоз: етіологія, епідеміологія, патогенез, класифікація, клінічний перебіг, диференціальний діагноз, ускладнення. Принципи лабораторної діагностики, лікування і профілактики.

Показання до госпіталізації при атипових пневмоніях. Медична допомога хворим на догоспітальному етапі.

Поняття про SARS.

Тема 7. Герпесвірусні інфекції. Інфекційний мононуклеоз.

Загальна характеристика герпесвірусних інфекцій, етіологічна структура, місце в інфекційній патології.

Інфекції, обумовлені вірусами простого герпесу HSV-1 та HSV-2: етіологія, епідеміологія, патогенез, класифікація, клінічні прояви, лабораторна діагностика, диференціальний діагноз, ускладнення, прогноз. Принципи лікування та профілактики герпетичної інфекції. Показання до госпіталізації. Медична допомога хворим на догоспітальному етапі.

Вітряна віспа і оперізувальний герпес: етіологія, епідеміологія, патогенез, класифікація, клінічні прояви, лабораторна діагностика, диференціальний діагноз, ускладнення. Принципи лікування та профілактики VZV-інфекції. Показання до госпіталізації, правила виписки хворих із інфекційного стаціонару. Медична допомога хворим на догоспітальному етапі.

EBV-інфекція та CMV-інфекція: етіологія, патогенез, класифікація, клінічна картина, ускладнення, прогноз. Інфекційний мононуклеоз як поліетіологічна хвороба. Диференціальний діагноз. Лабораторна діагностика. Принципи лікування і профілактики EBV- та CMV-інфекцій. Показання до госпіталізації, правила виписки хворих із інфекційного стаціонару. Медична допомога хворим на догоспітальному етапі.

Тема 8. «Дитячі» крапельні інфекції у дорослих. Дифтерія. Диференціальна діагностика ангін.

Кір: етіологія, епідеміологія, патогенез, клініка, особливості перебігу у дорослих, лабораторна діагностика, диференціальний діагноз, ускладнення. Принципи лікування, протиепідемічні заходи в осередку. Принципи імунопрофілактики. Медична допомога хворим на догоспітальному етапі. Показання до госпіталізації, правила виписки хворих із інфекційного стаціонару.

Краснуха: етіологія, епідеміологія, патогенез, клініка, особливості перебігу у дорослих, лабораторна діагностика, диференціальний діагноз, ускладнення. Принципи лікування і профілактики (в т.ч. імунопрофілактики) краснухи. Показання до госпіталізації, правила виписки хворих із інфекційного стаціонару. Роль вірусу краснухи в патології плода.

Вірусна паротитна хвороба: етіологія, епідеміологія, патогенез, класифікація, клініка, особливості перебігу у дорослих, диференціальний діагноз, ускладнення. Принципи лабораторної діагностики, лікування і профілактики (в т.ч. імунопрофілактики). Показання до госпіталізації, правила виписки хворих із інфекційного стаціонару. Медична допомога хворим на догоспітальному етапі.

Дифтерія: актуальність для України. Етіологія, особливості епідемічного процесу, патогенез, класифікація, клінічний перебіг, лабораторна діагностика, диференціальний діагноз, ускладнення, прогноз. Принципи лікування і профілактики (в т.ч. імунопрофілактики) . Медична допомога хворим на догоспітальному етапі. Показання до госпіталізації і правила виписки із інфекційного стаціонару. Диспансеризація реконвалесцентів.

Синдром «гострого тонзиліту». Диференціальна діагностика ангін.

Тема 9. Менінгеальний синдром у клініці інфекційних хвороб. Диференціальна діагностика серозних і гнійних менінігітів. Менінгококова інфекція. Невідкладні стани у хворих на інфекційні хвороби з повітряно-крапельним механізмом передавання.

Патогенез менінгеального синдрому. Визначення понять „менінгізм" та „менінгіт". Етіологія, патогенез, класифікація менінгітів. Клінічна і лабораторна діагностика. Диференціальна діагностика серозних і гнійних менінгітів різної етіології. Принципи лікування і профілактики. Невідкладна допомога хворим на догоспітальному етапі.

Менінгококова інфекція: місце в структурі інфекційної патології України. Етіологія, особливості епідемічного процесу, патогенез, класифікація, клінічна та лабораторна діагностика різних форм менінгококової інфекції, диференціальний діагноз, ускладнення, прогноз. Принципи лікування різних клінічних форм. Показання до госпіталізації і правила виписки хворих із інфекційного стаціонару. Невідкладна допомога хворим на догоспітальному етапі. Профілактичні заходи.

ІТШ: визначення поняття; сучасні погляди на патогенез; класифікація; клінічна і лабораторна діагностика; принципи лікування; невідкладна допомога хворим на догоспітальному етапі.

ННГМ: визначення поняття; сучасні погляди на патогенез; класифікація; клінічна діагностика; принципи лікування; невідкладна допомога хворим на догоспітальному етапі.

Справжній круп: визначення поняття; патогенез; стадії; клінічна і лабораторна діагностика; принципи лікування, невідкладна допомога хворим на догоспітальному етапі.

Несправжній круп: визначення поняття; патогенез; стадії; клінічна і лабораторна діагностика; принципи лікування, невідкладна допомога хворим на догоспітальному етапі.

ГДН: визначення поняття; сучасні погляди на патогенез; класифікація; клінічна і лабораторна діагностика; принципи лікування; невідкладна допомога хворим на догоспітальному етапі.

Змістовий модуль 3. Вірусні гепатити. ВІЛ-інфекція.

Конкретні цілі:

• Інтерпретувати закономірності та особливості патологічного та епідеміологічного процесу при гострих і хронічних вірусних гепатитах.

• Демонструвати навички клінічної і лабораторної діагностики гострих і хронічних вірусних гепатитів.

• Інтерпретувати результати специфічних методів обстеження при гострих і хронічних вірусних гепатитах.

• Проводити диференціальну діагностику жовтяниць, гострих і хронічних вірусних гепатитів, вірусних гепатитів із інфекційними та неінфекційними хворобами.

• Визначати тактику госпіталізації хворих на вірусні гепатити.

• Визначати лікувальну тактику ведення хворих на гострі і хронічні вірусні гепатити.

• Діагностувати гостру печінкову енцефалопатію, надавати допомогу на до госпітальному етапі.

• Визначати тактику щодо профілактики вірусних гепатитів.

• Прогнозувати наслідки вірусних гепатитів на здоров'я людини.

• Інтерпретувати епідеміологічні й патогенетичні закономірності ВІЛ-інфекції.

• Ставити попередній діагноз ВІЛ-інфекції.

• Інтерпретувати результати загально-клінічних, біохімічних, імунологічних, специфічних лабораторних та інструментальних методів обстеження у хворих на ВІЛ-інфекцію.

• Проводити диференціальну діагностику ВІЛ-інфекції.

• Інтерпретувати нормативні документи МОЗ України, які регламентують порядок добровільного тестування, госпіталізації, лікування, профілактичні заходи, правові аспекти щодо ВІЛ-інфекції.

• Планувати основні профілактичні заходи щодо ВІЛ-інфекції.

• Прогнозувати наслідки ВІЛ-інфекції на здоров'я людини.

Тема 10. Загальна характеристика вірусних гепатитів. Вірусні гепатити з фекально-оральним механізмом передавання. Гострі вірусні гепатити з парентеральним механізмом передавання.

Загальна характеристика вірусних гепатитів.

ВГА: етіологія, епідеміологія, класифікація, патогенез, клінічний перебіг, ускладнення, прогноз. Показання до госпіталізації, правила виписки хворих із інфекційного стаціонару. Принципи неспецифічної та імунопрофілактики.

ВГЕ: етіологія, епідеміологія, класифікація, патогенез, клінічний перебіг, ускладнення, прогноз. Особливості перебігу у вагітних. Показання до госпіталізації, правила виписки хворих із інфекційного стаціонару. Принципи профілактики.

Гострий ВГВ: етіологія, епідеміологія, класифікація, патогенез, клінічний перебіг, ускладнення, прогноз. Показання до госпіталізації, правила виписки хворих із інфекційного стаціонару. Профілактичні заходи. Імунопрофілактика.

Гострий ВГО: етіологія, епідеміологія, класифікація, патогенез, клінічний перебіг, ускладнення, прогноз. Поняття про ко- та супер-інфекцію, патогенетичні і клінічні особливості. Показання до госпіталізації, правила виписки хворих із інфекційного стаціонару. Профілактичні заходи.

Поняття про вірусні гепатити G, SEN, ТТV.

Поняття про фульмінантний вірусний гепатит. Гостра печінкова енцефалопатія: патогенез, клінічна і лабораторна діагностика, принципи лікування, невідкладна допомога хворим на догоспітальному етапі.

Тема 11. Лабораторна діагностика вірусних гепатитів. Лікувальна тактика гострих вірусних гепатитів. Хронічні вірусні гепатити. Вірусний гепатит С.

Лабораторна діагностика гострих вірусних гепатитів. Специфічні і біохімічні маркери. Диференціальний діагноз вірусних гепатитів. Лікувальна тактика, медична допомога хворим на догоспітальному етапі.

Поняття про хронічні вірусні гепатити: етіологія, епідеміологія, класифікація, патогенез, клінічний перебіг, лабораторна діагностика, диференціальний діагноз, наслідки. Принципи лікування.

Вірусний гепатит С: етіологія, епідеміологія, класифікація, патогенез, клінічний перебіг, лабораторна діагностика, диференціальний діагноз, прогноз. Принципи лікування і профілактики. Показання до госпіталізації.

Тема 12. ВІЛ-інфекція. СНІД-асоційовані інфекції та інвазії.

Актуальність для України. Етіологія, епідеміологія, патогенез, класифікація, клінічний перебіг, клінічна діагностика гострої фази ВІЛ-інфекції, диференціальний діагноз, прогноз. Лабораторна діагностика, план обстеження хворого при встановленні попереднього діагнозу ВІЛ-інфекції. Принципи призначення ВААРТ. Профілактичні заходи.

Нормативні документи МОЗ України, що регламентують порядок добровільного тестування, госпіталізації, лікування пацієнтів, проведення профілактичних заходів, а також правові аспекти щодо ВІЛ-інфекції.

Найбільш поширені СНІД-асоційовані інфекційні хвороби: герпесвірусні; протозойні (церебральний токсоплазмоз, криптоспоридіоз, ізоспороз), мікози (кандидоз, пневмоцистна пневмонія, криптококоз), бактерійної етіології (бактерійна рецидивуюча пневмонія, лістеріоз, мікобактеріози, сальмонельозна рецидивуюча септицемія, інші дисеміновані бактерійні інфекції). Клінічна і лабораторна діагностика. Особливості перебігу опортуністичних інфекцій у хворих на ВІЛ/СНІД. Принципи лікування і профілактики. Показання до госпіталізації. Диспансеризація хворих на ВІЛ-інфекцію. Поняття про запальний синдром відновлення імунітету.

Змістовиймодуль 4.

Інфекційні хвороби з трансмісивним механізмом передавання

Конкретні цілі:

· Аналізувати епідеміологічні, патогенетичні і клінічні особливості інфекційних хвороб з

· трансмісивним механізмом передавання.

· Демонструвати навички клінічної і лабораторної діагностики інфекційних хвороб з трансмісивним механізмом передавання та їхніх ускладнень.

· Проводити диференціальну діагностику найбільш поширених інфекційних хвороб з трансмісивним механізмом передавання.

· Діагностувати невідкладні стани при інфекційних хворобах з трансмісивним механізмом

· передавання.

· Призначати раціональне лікування хворим на інфекційні хвороби з трансмісивним механізмом передавання на різних етапах медичної допомоги.

· Визначати тактику госпіталізації та ізоляції хворих на інфекційні хвороби з трансмісивним механізмом передавання.

· Визначати лікувальну тактику в разі ускладнень або невідкладних станів при інфекційних хворобах з трансмісивним механізмом передавання на догоспітальному етапі.

· Планувати основні профілактичні заходи щодо інфекційних хвороб з трансмісивним механізмом передавання.

· Прогнозувати наслідки інфекційних хвороб із трансмісивним механізмом передавання.

Тема 13. Загальна характеристика інфекційних хвороб із трансмісивним механізмом передавання. Малярія. Синдром тривалої гарячки невідомого генезу. Бруцельоз. Сепсис.

Місце інфекційних хвороб з трансмісивним механізмом передавання в структрурі інфекційної патології. Епідеміологічні, патогенетичні та клінічні особливості інфекційних хвороб із трансмісивним механізмом передавання. Порядок обстеження, госпіталізації, та виписки хворих із інфекційного стаціонару. Особливості ведення медичної документації.

Малярія: етіологія, епідеміологія, класифікація, патогенез, клінічний перебіг, лабораторна діагностика, диференціальний діагноз, ускладнення, прогноз. Сучасні методи лікування, медична допомога хворим на догоспітальному етапі, лікувальна тактика в разі невідкладних станів. Показання до обстеження, госпіталізації, правила виписки хворих із інфекційного стаціонару. Профілактика малярії.

Нормативні документи МОЗ України, що регламентують порядок лабораторного обстеження на малярію, госпіталізації, лікування пацієнтів, проведення профілактичних заходів.

Поняття про синдром тривалої гарячки невідомого генезу. Алгоритм обстеження хворих. Принципи надання допомоги.

Бруцельоз: етіологія, епідеміологія, класифікація, патогенез, клінічний перебіг, лабораторна діагностика, диференціальний діагноз, ускладнення, прогноз. Принципи лікування і профілактики. Медична допомога хворим на догоспітальному етапі. Показання до госпіталізації, правила виписки хворих із стаціонару.

Сепсис: сучасні уявлення про патогенез, класифікація, клінічний перебіг, порядок обстеження, лабораторна діагностика, диференціальний діагноз, ускладнення, прогноз. Принципи лікування і профілактики. Медична допомога хворим на догоспітальному етапі, лікувальна тактика в разі невідкладних станів. Порядок госпіталізації, правила виписки хворих із стаціонару.

Тема 14. Трансмісивні хвороби, що передаються через укуси кліщів: кліщовий енцефаліт, хвороба Лайма. Рикетсіози. Лейшманіози

Кліщовий енцефаліт: етіологія, епідеміологія, класифікація, патогенез, клінічний перебіг, лабораторна діагностика, диференціальний діагноз, ускладнення, прогноз. Принципи лікування, медична допомога на догоспітальному етапі. Порядок госпіталізації, правила виписки хворих із стаціонару. Профілактичні заходи. Принципи імунопрофілактики.

Хвороба Лайма: етіологія, епідеміологія, класифікація, патогенез, клінічний перебіг, лабораторна діагностика, диференціальний діагноз, ускладнення, прогноз Принципи лікування, медична допомога хворим на догоспітальному етапі. Показання до госпіталізації. Профілактичні заходи.

Загальна характеристика рикетсіозів.

Епідемічний висипний тиф та хвороба Брілла: етіологія, епідеміологія, класифікація, патогенез, клінічний перебіг, лабораторна діагностика, диференціальний діагноз, ускладнення, прогноз. Принципи лікування, медична допомога хворим на догоспітальному етапі. Показання до госпіталізації, правила виписки із інфекційного стаціонару. Профілактичні заходи.

Марсельська гарячка: етіологія, епідеміологія, класифікація, патогенез, клінічний перебіг, лабораторна діагностика, диференціальний діагноз, ускладнення, прогноз. Принципи лікування, медична допомога хворим на догоспітальному етапі. Показання до госпіталізації, правила виписки із інфекційного стаціонару. Профілактика.

Лейшманіози: етіологія, епідеміологія, класифікація, патогенез, клінічний перебіг, лабораторна діагностика, диференціальний діагноз, ускладнення, прогноз. Принципи лікування і профілактики. Показання до госпіталізації. Вісцеральний лейшманіоз як СНІД-асоційована інвазія.

Тема 15. Захист історії хвороби.

Захист історії хвороби.

Змістовий модуль 5. Інфекційні хвороби з рановим та множинними механізмами передавання.

Конкретні цілі:

· Аналізувати епідеміологічні, патогенетичні і клінічні особливості інфекційних хвороб з рановим механізмом передавання.

· Демонструвати навички клінічної і лабораторної діагностики інфекційних хвороб з рановим механізмом передавання та їхніх ускладнень.

· Проводити диференціальну діагностику найбільш поширених інфекційних хвороб з рановим механізмом передавання.

· Діагностувати невідкладні стани при інфекційних хворобах з рановим механізмом передавання.

· Призначати раціональне лікування хворим на інфекційні хвороби з рановим механізмом передавання на різних етапах медичної допомоги.

· Визначати тактику госпіталізації та ізоляції хворих на інфекційні хвороби з рановим механізмом передавання.

· Визначати лікувальну тактику в разі ускладнень або невідкладних станів при інфекційних хворобах з рановим механізмом передавання на догоспітальному етапі.

· Планувати основні профілактичні заходи щодо інфекційних хвороб із рановим механізмом передавання.

· Прогнозувати наслідки інфекційних хвороб із рановим механізмом передавання.

· Аналізувати епідеміологічні, патогенетичні і клінічні особливості інфекційних хвороб із множинними механізмами передавання.

· Демонструвати навички клінічної і лабораторної діагностики інфекційних хвороб із множинними механізмами передавання та їхніх ускладнень.

· Ставити попередній клінічний діагноз, планувати профілактичні та карантинні заходи щодо особливо небезпечних хвороб;

· Проводити диференціальну діагностику найбільш поширених інфекційних хвороб із множинними механізмами передавання.

· Діагностувати невідкладні стани при інфекційних хворобах із множинними механізмами передавання.

· Призначати раціональне лікування хворим на інфекційні хвороби з множинними механізмами передавання на різних етапах медичної допомоги.

· Визначати тактику госпіталізації та ізоляції хворих на інфекційні хвороби з множинними

· механізмами передавання.

· Визначати лікувальну тактику в разі ускладнень або невідкладних станів при інфекційних хворобах із множинними механізмами передавання на догоспітальному етапі.

· Планувати основні профілактичні заходи щодо інфекційних хвороб із множинними механізмами передавання.

· Прогнозувати наслідки інфекційних хвороб із множинними механізмами передавання.

· Демонструвати обізнаність щодо інфекційних хвороб як зброї масового ураження.

Тема 16. Інфекційні хвороби з переважним ураженням нирок: лептоспіроз, ГГНС. Геморагічна гарячка Конго-Крим.

Лептоспіроз: етіологія, епідеміологія, класифікація, патогенез, клінічний перебіг, лабораторна діагностика, диференціальний діагноз, ускладнення, прогноз. Принципи лікування, медична допомога хворим на догоспітальному етапі, лікувальна тактика в разі невідкладних станів. Порядок госпіталізації, правила виписки хворих із стаціонару. Профілактичні заходи.

ГГНС: етіологія, епідеміологія, класифікація, патогенез, клінічний перебіг, лабораторна діагностика, диференціальний діагноз, ускладнення, прогноз Принципи лікування, медична допомога хворим на догоспітальному етапі, лікувальна тактика в разі невідкладних станів. Порядок госпіталізації, правила виписки із стаціонару. Профілактичні заходи.

ГНН: патогенез, класифікація, клінічна і лабораторна діагностика. Принципи лікування, невідкладна допомога хворим на догоспітальному етапі.

Гарячка Конго-Крим: етіологія, епідеміологія, класифікація, патогенез, клінічний перебіг, лабораторна діагностика, диференціальний діагноз, ускладнення, прогноз. Принципи лікування і профілактики. Медична допомога хворим на догоспітальному етапі, лікувальна тактика в разі невідкладних станів. Порядок госпіталізації, правила виписки хворих із стаціонару.

Тема 17. Інфекційні хвороби з переважним ураженням нервової системи: сказ, правець. Інфекційні хвороби з переважним ураженням шкіри: бешиха, феліноз. Хвороба від укусу щурів.

Сказ: етіологія, епідеміологія, класифікація, патогенез, клінічний перебіг, діагностика, диференціальний діагноз, прогноз. Принципи лікування, медична допомога хворим на догоспітальному етапі, порядок госпіталізації. Принципи профілактики.

Правець: етіологія, епідеміологія, класифікація, патогенез, клінічний перебіг, діагностика, диференціальний діагноз, ускладнення, прогноз. Принципи лікування, медична допомога хворим на догоспітальному етапі, лікувальна тактика в разі невідкладних станів. Порядок госпіталізації, правила виписки хворих із стаціонару. Принципи профілактики.

Бешиха: етіологія, епідеміологія, класифікація, патогенез, клінічний перебіг, діагностика, диференціальний діагноз, ускладнення, прогноз. Принципи лікування і профілактики. Показання до госпіталізації.

Феліноз: етіологія, епідеміологія, патогенез, клінічний перебіг, лабораторна діагностика, диференціальний діагноз, ускладнення, прогноз. Принципи лікування та профілактики. Показання до госпіталізації.

Хвороба від укусу щурів: содоку та стрептобацильоз: етіологія, епідеміологія, класифікація, патогенез, клінічний перебіг, діагностика, диференціальний діагноз, ускладнення, прогноз. Принципи лікування та профілактики. Показання до госпіталізації.

Тема 18. TORCH-інфекції. Токсоплазмоз. Ускладнення застосування ліків у практиці інфекціоніста.

Поняття про TORCH-інфекції: визначення поняття, етіологія, епідеміологія, клінічна і лабораторна діагностика, прогноз. Принципи лікування і профілактики.

Токсоплазмоз: етіологія, епідеміологія, класифікація, патогенез, клінічний перебіг, лабораторна діагностика, диференціальний діагноз, ускладнення, прогноз. Принципи лікування і профілактики. Показання до госпіталізації.

Медикаментозна хвороба: патогенез, клінічні форми.

Анафілактичний шок: патогенез, класифікація, клінічні прояви, диференціальний діагноз. Невідкладна допомога.

Сироваткова хвороба: патогенез, клінічний перебіг, диференціальний діагноз. Принципи лікування та профілактики.

Синдром Лайєла: патогенез, клініка, диференціальний діагноз, принципи лікування та профілактики.

Синдром Стівенса-Джонсона: патогенез, клініка, диференціальний діагноз, принципи лікування та профілактики.

Поняття про дисбіоз кишківника: класифікація, клінічні прояви, диференціальний діагноз, лабораторна діагностика, принципи корекцій порушень мікробного пейзажу кишківника.

Тема 19. Інфекційні захворювання, що увійшли до переліку подій, які можуть уявляти надзвичайну ситуацію в галузі охорони здоров’я у міжнародному масштабі. Поняття про біобезпеку. Внутрішньолікарняні інфекції.

Сучасне трактування понять "карантинні" та "особливо небезпечні" хвороби.

Чума: етіологія, епідеміологія, класифікація, патогенез, клінічний перебіг, лабораторна діагностика, диференціальний діагноз, ускладнення, прогноз. Принципи лікування та профілактики. Медична допомога хворим на догоспітальному етапі, лікувальна тактика в разі невідкладних станів. Порядок госпіталізації, правила виписки хворих із стаціонару. Профілактичні заходи.

Сибірка: етіологія, епідеміологія, класифікація, патогенез, клінічний перебіг, лабораторна діагностика, диференціальний діагноз, ускладнення, прогноз. Принципи лікування і профілактики. Медична допомога хворим на догоспітальному етапі, лікувальна тактика в разі невідкладних станів. Порядок госпіталізації, правила виписки хворих із стаціонару. Профілактичні заходи.

Туляремія: етіологія, епідеміологія, класифікація, патогенез, клінічний перебіг, лабораторна діагностика, диференціальний діагноз, ускладнення, прогноз. Принципи лікування і профілактики. Медична допомога хворим на догоспітальному етапі, лікувальна тактика в разі невідкладних станів. Порядок госпіталізації, правила виписки хворих із стаціонару. Профілактичні заходи.

Жовта гарячка: етіологія, епідеміологія, класифікація, патогенез, клінічний перебіг, лабораторна діагностика, диференціальний діагноз, ускладнення, прогноз. Принципи лікування і профілактики (в т.ч. імунопрофілактики). Медична допомога хворим на догоспітальному етапі, лікувальна тактика в разі невідкладних станів. Порядок госпіталізації, правила виписки хворих із стаціонару.

Гарячки Марбург, Ебола, Ласса: етіологія, епідеміологія, класифікація, патогенез, клінічний перебіг, лабораторна діагностика, диференціальний діагноз, ускладнення, прогноз. Принципи лікування і профілактики. Медична допомога хворим на догоспітальному етапі, лікувальна тактика в разі невідкладних станів. Порядок госпіталізації, правила виписки хворих із стаціонару.

Натуральна віспа. Історичні дані. Актуальність. Етіологія, епідеміологія, класифікація, патогенез, клінічний перебіг, лабораторна діагностика, диференціальний діагноз, ускладнення, прогноз. Принципи лікування та профілактики. Перемога над натуральною віспою як взірець ефективної та успішно організованої імунопрофілактики.

Внутрішньолікарняні інфекції. Загальна характеристика. Особливості клінічного перебігу. Клінічна та лабораторна діагностика. Принципи лікування та профілактики.

Структура залікового кредиту - модулю 1:

Інфекційні хвороби та паразитарні інвазії.

Теми Лекції Практ. заняття Самостійна робота студента
СРС Індив. СРС
Змістовий модуль 1. Введення в інфектологію. Інфекційні хвороби з фекально-оральним механізмом передавання
Введення в курс інфектології. Імунопрофілактика інфекційних хвороб. Загальна характеристика групи інфекційних хвороб із фекально-оральним механізмом передавання. Черевний тиф. Паратифи А та В.
Діарейний синдром у клініці інфекційних хвороб. Холера. Сальмонельоз. Харчові токсикоінфекції. Інфекційні хвороби вірусної етіології з переважно фекально-оральним механізмом передавання. 5,5
Кишкові інфекційні хвороби з переважним ураженням товстої кишки: шигельоз, амебіаз Єрсиніози. Протозойні кишкові інвазії: лямбліоз. -
Нематодози. Цестодози. Трематодози. -
Ботулізм. Невідкладні стани у хворих на інфекційні хвороби з фекально-оральним механізмом передавання. -
Змістовий модуль 2. Інфекційні хвороби з повітряно-крапельним механізмом передавання
Загальна характеристика групи інфекційних хвороб із повітряно-крапельним механізмом передавання. Грип. Інші ГРВІ: парагрип, аденовірусна хвороба, РС-інфекція, риновірусна інфекція. Інфекційні хвороби, що перебігають із клінікою атипової пневмонії: респіраторний мікоплазоз, орнітоз, легіонельоз. Скласти схему диференці­альної діагностики інфекційних екзантем
Герпесвірусні інфекції. Інфекційний мононуклеоз. -
«Дитячі» крапельні інфекції у дорослих. Дифтерія. Диференціальна діагностика ангін. 3,5
Менінгеальний с-м у клініці інфекційних хвороб. Диф. д-ка серозних і гнійних менінгітів. Менінгококова інфекція. Невідкладні стани у хворих на інфекційні хвороби з повітряно-крапельним механізмом передавання.
Змістовий модуль 3. Вірусні гепатити. ВІЛ-інфекція.
Загальна характеристика вірусних гепатитів. Вірусні гепатити з фекально-оральним механізмом передавання. Гострі вірусні гепатити з парентеральним механізмом передавання. 2,5 4,5
Лабораторна діагностика вірусних гепатитів. Лікувальна тактика гострих вірусних гепатитів. Хронічні вірусні гепатити. Вірусний гепатит С. 1,5
ВІЛ-інфекція. СНІД-асоційовані інфекції та інвазії. 3,5
Змістовий модуль 4. Інфекційні хвороби з трансмісивним механізмом передавання
Загальна характеристика інфекційних хвороб із трансмісивним механізмом передавання. Малярія. Синдром тривалої гарячки невідомого генезу. Бруцельоз. Сепсис. - Скласти алгоритм обстежен ня хворого з тривалою гарячкою
Трансмісивні хвороби, що передаються через укуси кліщів: кліщовий енцефаліт, хвороба Лайма. Рикетсіози. Лейшманіози. -
Захист історії хвороби. -
Змістовий модуль 5. Інфекційні хвороби з рановим та множинними механізмами передавання.
Інфекційні хвороби з переважним ураженням нирок: лептоспіроз, ГГНС. Геморагічна гарячка Конго-Крим. -
Інфекційні хвороби з переважним ураженням нервової системи: сказ, правець. Інфекційні хвороби з переважним ураженням шкіри: бешиха, феліноз. Хвороба від укусу щурів. -
TORCH-інфекції. Токсоплазмоз. Ускладнення застосування ліків у практиці інфекціоніста. -
Інфекційні захворювання, що увійшли до переліку подій, які можуть уявляти надзвичайну ситуацію в галузі охорони здоров’я у міжнародному масштабі. Поняття про біобезпеку. Внутрішньо лікарняні інфекції.
Підсумковий модульний контроль -
Всього

Аудиторна робота - 55,6%, СРС - 44,4%


4. Тематичний план лекцій

№ з/п Тема Години
1. Введення в курс інфектології. Поняття про інфекційні хвороби. Особливості інфекційних хвороб. Класифікація. Принципи діагностики, лікування, профілактики.
2. Загальна характеристика інфекційних хвороб із фекально-оральним механізмом передавання. Черевний тиф. Паратифи А та В.
3. Діарейний синдром у клініці інфекційних хвороб. Патогенез і клінічні особливості. Принципи лікування дегідратаційного шоку.
4. Загальна характеристика групи інфекційних хвороб із повітряно-крапельним механізмом передавання. Грип.
5. Дифтерія. Диференціальна діагностика ангін.
6. Менінгеальний синдром у клініці інфекційних хвороб. Диференціальна діагностика серозних і гнійних менінгітів. ННГМ.
7. Вірусні гепатити.
8. Вірусні гепатити (продовження).
9. СНІД-асоційовані інфекції та інвазії.
10. Карантинні та особливо небезпечні хвороби.
РАЗОМ

5. Тематичний план практичних занять з дисципліни «Інфекційні хвороби».

№ з/п Тема Кіль кість годин
Змістовий модуль 1. Введення в інфектологію. Інфекційні хвороби з фекально-оральним механізмом передавання
1. Введення в курс інфектології. Імунопрофілактика інфекційних хвороб. Загальна характеристика групи інфекційних хвороб із фекально-оральним механізмом передавання. Черевний тиф. Паратифи А та В.
2. Холера. Сальмонельоз. Харчові токсикоінфекції. Інфекційні хвороби вірусної етіології з переважно фекально-оральним механізмом передавання.
3. Кишкові нфекційні хвороби з переважним ураженням товстої кишки: шигельоз, амебіаз. Єрсиніози.
4. Нематодози. Цестодози. Трематодози
5. Ботулізм. Невідкладні стани у хворих на інфекційні хвороби з фекально-оральним механізмом передавання.
Змістовий модуль 2. Інфекційні хвороби з повітряно-крапельним механізмом передавання
6. Загальна характеристика групи інфекційних хвороб із повітряно-крапельним механізмом передавання. Грип. Інші ГРВІ: парагрип, аденовірусна хвороба, РС-інфекція, риновірусна інфекція. Інфекційні хвороби, що перебігають із клінікою атипової пневмонії: респіраторний мікоплазмоз, орнітоз, легіонельоз.
7. Герпесвірусні інфекції. Інфекційний мононуклеоз.
8. «Дитячі» крапельні інфекції у дорослих. Дифтерія.
9. Менінгококова інфекція. Невідкладні стани у хворих на інфекційні хвороби з повітряно-крапельним механізмом передавання.
Змістовий модуль 3. Вірусні гепатити. ВІЛ-інфекція.
10. Вірусні гепатити з фекально-оральним механізмом передавання. Гострі вірусні гепатити з парентеральним механізмом передавання.
11. Лабораторна діагностика вірусних гепатитів. Лікувальна тактика гострих вірусних гепатитів. Хронічні вірусні гепатити. Вірусний гепатит С.
12. ВІЛ-інфекція. СНІД-асоційовані інфекції та інвазії.
Змістовий модуль 4. Інфекційні хвороби з трансмісивним механізмом передавання.
13. Загальна характеристика інфекційних хвороб із трансмісивним механізмом передавання. Малярія. Синдром тривалої гарячки невідомого генезу. Бруцельоз. Сепсис.
14. Трансмісивні хвороби, що передаються через укуси кліщів: кліщовий енцефаліт, хвороба Лайма. Рикетсіози.
15. Лейшманіози. Захист історії хвороби
Змістовий модуль 5. Інфекційні хвороби з рановим та множинними механізмами передавання
16. Інфекційні хвороби з переважним ураженням нирок: лептоспіроз, ГГНС. Геморагічна гарячка Конго-Крим.
17. Інфекційні хвороби з переважним ураженням нервової системи: сказ, правець. Інфекційні хвороби з переважним ураженням шкіри: бешиха, феліноз.
18. TORCH-інфекції. Токсоплазмоз. Ускладнення застосування ліків у практиці інфекціоніста.
19. Інфекційні захворювання, що увійшли до переліку подій, які можуть уявляти надзвичайну ситуацію в галузі охорони здоров’я у міжнародному масштабі. Поняття про біобезпеку. Внутрішньолікарняні інфекції.
20. Підсумковий модульний контроль
РАЗОМ

6. Тематичний план самостійної роботи студентів (СРС).

№ з/п Тема Кількість годин Вид контролю
1. Підготовка до практичних занять, теоретична підготовка та опрацювання практичних навичок. Поточний контроль на практичних заняттях
2. Виконання та захист індивідуальних завдань. -«-
3. Підготовка і написання історії хвороби -«-
4. Індивідуальна робота: • Доповідь на клінічних конференціях баз кафедр • Написання тез, статей -«-
5. Самостійне опрацювання тем, які не входять до плану аудиторних занять: Протозойні кишкові інвазії: лямбліоз. Хвороба від укусу щурів. Натуральна віспа. Контроль на підсумковому занятті
6. Підготовка до підсумкового модульного контролю -«-

7. Перелік питань до підсумкового модульного контролю.

Змістовий модуль 1. Введення в інфектологію. Інфекційні хвороби з фекально-

оральним механізмом передавання

1. Поняття "інфекція", "інфекційний процес", "інфекційна хвороба". Особливості інфекційних хвороб.

2. Основні етапи розвитку інфектології. Науковий внесок вітчизняних та іноземних вчених у вивчення інфекційних хвороб.

3. Основні поняття про імунітет, види імунітету. Вплив медикаментозних препаратів на стан імунної системи організму.

4. Класифікація інфекційних хвороб.

5. Принципи діагностики інфекційних хвороб.

6. Методи специфічної діагностики інфекційних хвороб.

7. Профілактичні заходи, принципи імунопрофілактики інфекційних хвороб.

8. Принципи лікування інфекційних хвороб.

9. Структура та режим роботи інфекційного стаціонару. Показання до госпіталізації, правила обстеження і виписки хворих із інфекційного стаціонару. Особливості ведення медичної документації.

10. Загальна характеристика інфекційних хвороб із фекально-оральним механізмом передавання.

11. Черевний тиф, паратифи А і В: етіологія, епідеміологія, патогенез, клінічний перебіг, лабораторна діагностика, диференціальний діагноз, ускладнення, лікування, профілактика. Порядок госпіталізації, правила виписки хворих із інфекційного стаціонару.

12. Холера: етіологія, епідеміологія, патогенез, клінічний перебіг, лабораторна діагностика, диференціальний діагноз, ускладнення, лікування, профілактика. Порядок госпіталізації, правила виписки хворих із інфекційного стаціонару.

13. Дегідратаційний шок: визначення поняття, патогенез, клінічні прояви, диференціальний діагноз. Клінічна і лабораторна діагностика водно-електролітних порушень при різних ступенях зневоднення. Невідкладна допомога.

14. Сальмонельоз: етіологія, епідеміологія, класифікація, патогенез, клінічний перебіг, лабораторна діагностика, диференціальний діагноз, ускладнення, лікування, профілактика. Порядок госпіталізації, правила виписки хворих із інфекційного стаціонару.

15. Харчові токсикоінфекції: етіологія, епідеміологія, патогенез, клінічний перебіг, лабораторна діагностика, диференціальний діагноз, ускладнення, лікування, профілактика. Показання до госпіталізації, правила виписки хворих із інфекційного стаціонару.

16. Ротавірусна інфекція: етіологія, епідеміологія, патогенез, клінічний перебіг, лабораторна діагностика, диференціальний діагноз, ускладнення, лікування, профілактика. Показання до госпіталізації, правила виписки хворих із інфекційного стаціонару.

17. Ентеровірусні хвороби: етіологія, епідеміологія, класифікація, патогенез, клінічний перебіг, лабораторна діагностика, диференціальний діагноз, ускладнення, лікування, профілактика. Показання до госпіталізації, правила виписки хворих із інфекційного стаціонару.

18. Кишковий єрсиніоз: етіологія, епідеміологія, класифікація, патогенез, клінічний перебіг, лабораторна діагностика, диференціальний діагноз, ускладнення, лікування, профілактика. Порядок госпіталізації, правила виписки хворих із інфекційного стаціонару.

19. Псевдотуберкульоз: етіологія, епідеміологія, класифікація, патогенез, клінічний перебіг, лабораторна діагностика, диференціальний діагноз, ускладнення, лікування, профілактика. Порядок госпіталізації, правила виписки хворих із інфекційного стаціонару.

20. Шигельоз: етіологія, епідеміологія, класифікація, патогенез, клінічний перебіг, лабораторна діагностика, диференціальний діагноз, ускладнення, лікування, профілактика. Порядок госпіталізації, правила виписки хворих із інфекційного стаціонару.

21. Амебіаз: етіологія, епідеміологія, класифікація, патогенез, клінічний перебіг, лабораторна діагностика, диференціальний діагноз, ускладнення, лікування, профілактика. Порядок госпіталізації, правила виписки хворих із інфекційного стаціонару.

22. Лямбліоз: етіологія, епідеміологія, патогенез, клінічний перебіг, лабораторна діагностика, диференціальний діагноз, ускладнення, лікування, профілактика.

23. Ботулізм: етіологія, епідеміологія, класифікація, патогенез, клінічний перебіг, лабораторна діагностика, диференціальний діагноз, ускладнення, прогноз, лікування, профілактика. Порядок госпіталізації, правила виписки хворих із стаціонару.

24. Класифікація гельмінтозів. Вплив гельмінтів на організм людини. Методи лабораторної діагностики гельмінтозів.

25. Аскаридоз: етіологія, епідеміологія, патогенез, клінічний перебіг, лабораторна діагностика, диференціальний діагноз, ускладнення, лікування, профілактика.

26. Ентеробіоз: етіологія, епідеміологія, патогенез, клінічний перебіг, лабораторна діагностика, диференціальний діагноз, ускладнення, лікування, профілактика.

27. Трихоцефальоз: етіологія, епідеміологія, патогенез, клінічний перебіг, лабораторна діагностика, диференціальний діагноз, ускладнення, лікування, профілактика.

28. Анкілостомідоз: етіологія, епідеміологія, патогенез, клінічний перебіг, лабораторна діагностика, диференціальний діагноз, ускладнення, лікування, профілактика.

29. Стронгілоїдоз: етіологія, епідеміологія, патогенез, клінічний перебіг, лабораторна діагностика, диференціальний діагноз, ускладнення, лікування, профілактика.

30. Трихінельоз: етіологія, епідеміологія, патогенез, клінічний перебіг, лабораторна діагностика, диференціальний діагноз, ускладнення, лікування, профілактика.

31. Дирофіляріоз: етіологія, епідеміологія, патогенез, клінічний перебіг, лабораторна діагностика, ускладнення, лікування, профілактика.

32. Токсокароз: етіологія, епідеміологія, патогенез, клінічний перебіг, лабораторна діагностика, ускладнення, лікування, профілактика.

33. Дифілоботріоз: етіологія, епідеміологія, патогенез, клінічний перебіг, лабораторна діагностика, диференціальний діагноз, ускладнення, лікування, профілактика.

34. Теніаринхоз: етіологія, епідеміологія, патогенез, клінічний перебіг, лабораторна діагностика, диференціальний діагноз, ускладнення, лікування, профілактика.

35. Теніоз, цистицеркоз: етіологія, епідеміологія, патогенез, клінічний перебіг, лабораторна діагностика, диференціальний діагноз, ускладнення, лікування, профілактика.

36. Гіменолепідоз: етіологія, епідеміологія, патогенез, клінічний перебіг, лабораторна діагностика, диференціальний діагноз, ускладнення, лікування, профілактика.

37. Ехінококоз: етіологія, епідеміологія, патогенез, клінічний перебіг, лабораторна діагностика, диференціальний діагноз, ускладнення, лікування, профілактика.

38. Альвеококоз: етіологія, епідеміологія, патогенез, клінічний перебіг, лабораторна діагностика, ускладнення, лікування, профілактика.

39. Опісторхоз: етіологія, епідеміологія, патогенез, клінічний перебіг, лабораторна діагностика, диференціальний діагноз, ускладнення, лікування, профілактика.

Змістовий модуль 2. Інфекційні хвороби з повітряно-крапельним механізмом передавання

40. Загальна характеристика інфекційних хвороб дихальних шляхів.

41. Грип: етіологія, епідеміологія, патогенез, клінічний перебіг, лабораторна діагностика, диференціальний діагноз, ускладнення, лікування, протиепідемічні заходи, принципи імунопрофілактики. Показання до госпіталізації.

42. Парагрип: етіологія, епідеміологія, патогенез, клінічний перебіг, лабораторна діагностика, диференціальний діагноз, ускладнення, лікування, профілактика. Показання до госпіталізації.

43. Аденовірусна хвороба: етіологія, епідеміологія, патогенез, клінічний перебіг, лабораторна діагностика, диференціальний діагноз, ускладнення, лікування, профілактика. Показання до госпіталізації.

44. РС-інфекція: етіологія, епідеміологія, патогенез, клінічний перебіг, лабораторна діагностика, диференціальний діагноз, ускладнення, лікування, профілактика. Показання до госпіталізації.

45. Риновірусна інфекція: етіологія, епідеміологія, патогенез, клінічний перебіг, лабораторна діагностика, диференціальний діагноз, ускладнення, лікування, профілактика. Показання до госпіталізації.

46. Класифікація герпес-вірусів людини. Загальна характеристика герпесвірусних хвороб.

47. Герпетична інфекція: етіологія, епідеміологія, патогенез, класифікація, клінічний перебіг, лабораторна діагностика, диференціальний діагноз, ускладнення, лікування, профілактика. Показання до госпіталізації.


2379775956872435.html
2379815376833665.html
    PR.RU™