Друге питання

Перше питання

1.Поняття та предмет інвестиційного права.

2.Поняття,зміст і види інвестиційних правовідносин.

3.Система інвестиційного законодавства.

4.Види інвестиційно-правових норм.

5.Поняття та види інвестиційних договорів.

6.Функції, зміст та форма інвестиційного договору.

7.Державне регулювання інвестиційної діяльності та гарантії захисту інвестицій.

8.Правове регулювання інвестиційної діяльності у сфері капітального будівництва.

9.Правове становище підприємств і організацій будівельного комплексу.

10.Ліцензування діяльності проектних і будівельних організацій.

11.Договір підряду на виконання проектних та вишукувальних робіт.

12.Поняття договору підряду на будівництво.

13.Укладання та виконання договору підряду на капітальне будівництво.

14.Зміст договору підряду на будівництво.

15.Поняття та види корпоративної форми інвестування.

16.Державне регулювання інвестування в статутні фонди акціонерних товариств.

17.Особливості інвестування в товариство з обмеженою відповідальністю і в товариство з додатковою відповідальністю.

18.Поняття та види іноземних інвестицій.

19.Об’єкти іноземного інвестування.

20.Державна реєстрація іноземних інвестицій.

21.Правове становище іноземного інвестора. Підприємства з іноземними інвестиціями.

22.Інвестиційні договори за участю іноземних інвесторів.

23.Правовий режим спеціальних (вільних) економічних зон.

24.Особливості інвестування в процесі приватизації державного майна.

25.Законодавство про приватизацію державного майна.

26.Об’єкти приватизації державного майна.

27.Суб’єкти приватизації державного майна.

28.Способи приватизації державного майна.

29.Поняття, суб’єкти та об’єкти лізингу.

30.Види лізингу.

31.Договір лізингу.

32.Установчі документи підприємства та порядок створення підприємств.

33.Юридичні підстави припинення діяльності підприємства. Способи реорганізації підприємств.

34.Правовий режим акцій та дивідендів в акціонерному товаристві.

35.Поняття господарського зобов’язання.36.Принципи виконання господарських договорів.

37.Вексельний обіг та його правові основи.

38.Претензії та позови пов’язані з невиконанням договору поставки.

39.Претензії та позови пов’язані з ухиленням від укладання договору поставки.

40.Правовий статус промислово-фінансових груп.

41.Особливості правового регулювання господарських відносин у нафтогазовому комплексі.

42.Оренда державного і комунального майна. Договір лізингу. Договір концесії.

43.Провадження у справах про банкрутство.

44.Черговість задоволення претензій кредиторів. Мирова угода.

45.Поняття та юридичні ознаки біржі.

46.Правове регулювання цін та ціноутворення. Види цін.

47.Правове регулювання контролю за додержанням дисципліни цін та відповідальність за їх порушення.

1.Предмет антимонопольного права.

2.Антимонопольне законодавство України.

3.Монополія на інтелектуальну власність і економічна конкуренція.

4.Франчизна угода.

5.Акціонерні правовідносини: поняття та види.

6.Джерела акціонерного права.

7.Поняття, ознаки та види акціонерних товариств.

8.Створення акціонерних товариств шляхом заснування.

9.Створення акціонерних товариств шляхом реорганізації.

10.Правовий режим та джерела формування майна (капіталу) акціонерного товариства.

11.Доходи в акціонерному товаристві: поняття, джерела формування, порядок використання. Чистий прибуток акціонерного товариства.

12.Особливості управління акціонерним товариством.

13.Припинення діяльності акціонерних товариств.

14.Акціонерні товариства, що створюються в процесі корпоратизації державних підприємств.

15.Акціонерні товариства, що створюються в процесі приватизації державного майна.

16.Специфіка правового становища акціонерних товариств як комерційних банків.

17.Правове становище акціонерних товариств, що створюються як інвестиційні фонди та інвестиційні компанії, та інших учасників ринку цінних паперів.

18.Правове становище холдингових компаній акціонерного типу.

19.Поняття і предмет кооперативного права.

20.Поняття права членства в кооперативі (товаристві).

21.Правове становище кооперативу (товариства).

22.Правове становище об’єднання кооперативів (спілки).

23.Правове становище підприємств та організацій, створених кооперативами та їх об’єднаннями.

24.Правове становище спільних підприємств у системі кооперації.

25. Поняття права кооперативної власності.

26.Об’єкти права власності кооперативів та їх об’єднань.

27.Суб’єкти права власності в кооперації.

28.Майнові фонди кооперативу та об’єднання кооперативів. Їх структура і правовий режим.

29.Повноваження загальних зборів членів кооперативу.

30.Правове регулювання господарської діяльності в кооперації.

31.Поняття і загальна характеристика договірних відносин кооперативних організацій та їх види.

32.Договори у сфері кооперативної торгівлі, побутового, комунального обслуговування і громадського харчування в кооперації.

33.Правове регулювання розрахунково-касових операцій кооперативів, їх об’єднань та створених ними підприємств та організацій.

34.Правове регулювання кредитних відносин у кооперації.

35.Застосування вексельного права в кооперації.

36.Зовнішньоекономічна діяльність кооперативів та їх об’єднань як предмет правового регулювання

37.Правове регулювання діяльності транспорту.

38.Транспортні господарські договори.

39.Правове становище банків. Види банківських операцій.

40.Законодавство про страхову діяльність.

41.Правове становище страхових організацій.

42.Державний нагляд за страховою діяльністю.

43.Поняття та види кредиту.

44.Кредитний договір та порядок його укладання.

45.Порядок відкриття рахунків в банках.

46.Порядок та форми розрахунків у господарському обороті.

47.Міжнародний комерційний арбітраж.


2298686031497027.html
2298741604447978.html
    PR.RU™