Тестові завдання

1. Дохідна частина Державного бюджету вклю­чає:

1) податкові надходження, неподаткові надходжен­ня, доходи від операцій з капіталом, офіційні трансфер­ти, державні цільові фонди;

2) податкові надходження, надходження від привати­зації державного майна, внутрішні трансферти, зовніш­ні трансферти, державні цільові фонди;

3) податкові надходження, неподаткові надходжен­ня, доходи від підприємницької діяльності, позички МВФ, державні цільові фонди;

4) податкові надходження, неподаткові надходжен­ня, доходи від зовнішньоекономічної діяльності, офіцій­ні трансферти, державні цільові фонди.

2. Залежно від повноти зарахування доходів бюд­жету їх поділяють на:

1) звичайні та надзвичайні;

2) поточні й капітальні;

3) закріплені й регульовані;

4) податкові й неподаткові.

3. Фінансовими інструментами формування до­ходів бюджету є:

1) плата, збори, відрахування, податки;

2) пеня, штрафи, дивіденди, податки;

3) плата, збори, штрафи, емісія;

4) емісія, позики, збори, пеня.

4. Яким чином поділяють неподаткові надходжен­ня бюджету?

1) доходи від власності та підприємницької діяль­ності й адміністративні штрафи та санкції; плата за на­вчання іноземних громадян в освітніх закладах; інші надходження;

2) надходження від штрафів та фінансових санкцій, доходи власності та підприємницької діяльності, інші неподаткові надходження;

3) доходи від власності та підприємницької діяльно­сті, доходи від некомерційного та побічного продажу, надходження від сплати штрафів відповідно до санкцій, інші неподаткові надходження;

4) адміністративні збори та платежі, доходи від неко­мерційного та побічного продажу, доходи від власності та підприємницької діяльності, надходження від штра­фів та фінансових санкцій, інші неподаткові надходження.

5. Які форми участі юридичних і фізичних осіб у формуванні доходів бюджету?

1) заробітна плата і виплата пенсій;

2) податки, збори, відрахування, неподаткові платежі;

3) виручка від реалізації продукції;4) фонди загальногосподарського і спеціального при­значення.

6. Цільові державні фонди характеризують як:

1) систему фінансових відносин, що акумулюються в державному бюджеті;

2) сукупність фондів грошових коштів, що знаходять­ся в розпорядженні Міністерства фінансів України;

3) систему пере розподільчих відносин, що спрямова­на на підвищення економічного і соціального рівня жит­тя суспільства;

4) сукупність фінансових ресурсів, що знаходяться в розпорядженні центральних або регіональних органів управління і мають цільове призначення.

7. Об'єктом нарахування до соціальних фондів дер­жави є:

1) прибуток;

2) виторг;

3) фактичні витрати на оплату праці;

4) собівартість.

8. Якими є групи видатків бюджету за економіч­ною структурою?

1) поточні видатки і видатки розвитку;

2) поточні й капітальні видатки;

3) видатки на товари і послуги; виплата відсотків; субсидії й поточні трансфертні виплати; створення дер­жавних запасів і резервів; придбання землі й нематері­альних активів;

4) поточні й капітальні видатки, кредитування без погашення.

9. Поточні видатки — це:

1) видатки на фінансування структурної перебудови народного господарства;

2) видатки на фінансування установ Міністерства освіти та Міністерства охорони здоров'я;

3) витрати на фінансування мережі підприємств, ор­ганів і організацій, які чинні на початок бюджетного року;

4) витрати держави та державних підприємств, які спрямовуються на розширення виробництва.


2301454418830555.html
2301487779591764.html
    PR.RU™