Аналіз якості обігового капіталу

Якість обігового капіталу оцінюється з точки зору ступеня ризику його структури, а також прибутковості й оборотності.

Відсоток ризику – опосередкована знижка з балансової вартості конкретного виду активу, яку необхідно було б зробити у разі спроби його швидкої реалізації

Всі обігові активи можна згрупувати за ступенем ризику на 4 групи:

– з мінімальним ризиком вкладень (всі грошові кошти, короткострокові фінансові вкладення);

– з малим ризиком вкладень (запаси, за виключенням залежалих; дебіторська заборгованість, за виключенням сумнівної; готова продукція за виключенням той, яка не має попиту);

– з середнім ризиком вкладень (МШП, НЗВ, витрати майбутніх
періодів);

– з високим ризиком вкладень (сумнівна дебіторська заборгованість, залежалі виробничі запаси, готова продукція, яка не має попиту, наднормативне НЗВ, інші елементи обігових коштів).

Чим більше коштів вкладено в активи, які потрапили до категорії високого ризику, тим нижче фінансова стійкість підприємства.

Тому доцільно оцінити співвідношення важкореалізованих активів і загальної суми активів, а також важко- і легкореалізованих активів.

Такий аналіз виконують у вигляді таблиці 5.16

Аналізуючи стан поточних обігових активів необхідно оцінити робочий капітал підприємства, тому що він характеризує ліквідність підприємства.

Робочий капітал визначається як різниця між обіговим капіталом
(2-й розділ активу балансу) і короткостроковими зобов’язаннями (4-й розділ пасиву балансу).

Рк = Р 2 а б – Р4 п б. (5.10)

Таблиця 5.16 – Аналіз стану активів підприємства

Показник На початок року На кінець року Відхилення
Витрати майбутніх періодів
НЗВ
Залежалі товари та неліквіди
Готова продукція, яка не має попиту
Сумнівна дебіторська заборгованість
Всього важкореалізованих активів (1 + 2 + 3 + 4 + 5)
Загальна величина обігових активів
Важкореалізовані активи у % до загальної величини обігових активів (6 / 7 × 100 %)
Важко реалізовані активи у % до легкореалізованих (6 / (7 – 6)) × 100 %Якщо в ході аналізу виявлено, що виникли зміни робочого капіталу, необхідно з’ясувати, за рахунок чого це відбулося і як це вплинуло на маневреність робочого капіталу.

Маневреність робочого капіталу визначається відношенням величини запасів до розміру робочого капіталу:

Мк = З/ Рк . (5.11)

Якість оборотного капіталу також характеризується показником прибутковості й оборотності.

Прибутковість оборотного капіталу здійснюється за допомогою таких даних (табл. 5.17).

Таблиця 5.17 – Аналіз прибутковості оборотного капіталу

Показник На початок року На кінець року Відхилення
Чистий прибуток, скоректований на суму сплати % за кредит
Середньорічна сума обігового капіталу
Середньорічна сума виробничих запасів
Прибутковість обігового капіталу (1 / 2) × 100 %
Прибутковість виробничих запасів (1 / 3) × 100 %

Швидкість обороту обігових коштів можна виразити такими
показниками:

- коефіцієнт оборотності;

- тривалість 1 обороту.

Коефіцієнт оборотності показує кількість оборотів, які здійснює обіговий капітал за визначений період:

К о = В / Ок , (5.12)

де В – виручка від реалізації продукції без ПДВ;

Ок – обіговий капітал (середньорічний).

Тривалість 1 обороту в днях показує кількість днів, протягом яких обіговий капітал здійснює 1 оборот при проходженні всіх фаз:

Тоб, (5.13)

де Д – кількість днів у періоді, за який здійснюють аналіз.

До показників, які характеризують оборотність капіталу, відносять коефіцієнт закріплення обігових коштів. Він показує, яка кількість обігового капіталу необхідна для того, щоб отримати обсяг реалізації продукції в розмірі 1 гривні:

Кз = Ок / В. (5.14)


2299052187318346.html
2299119487479064.html
    PR.RU™