Тема: Методи дослідження особливостей нервової системи

Методичні матеріали

До лабораторних робіт

З курсу «Диференціальна психологія»

(для студентів ІІ – го курсу психолго-педагогічного факультету)

Полтава - 2010
Лабораторне заняття №1 (2 год.)

Тема: Методи дослідження особливостей нервової системи

Мета:актуалізувати знання щодо сучасних підходів до психологічної характеристики особливостей нервової системи, розглянути НС як фізіологічний фактор поведінки. Сформувати у студентів вміння використовувати методики на визначення особливостей нервової системи.

Основні поняття:сила, врівноваженість, рухливість нервової системи.

Обладнання:текст методик „Сила нервової системи”, „Врівноваженість нервової системи”, „Рухливість нервової системи ” ручка, аркуш.

Питання для теоретичної підготовки:

1. Інтерпретації поняття „нервова система”: історико-психологічний аналіз.

2. Дослідження особливостей нервової системи.

Хід роботи:

1. Студенти відповідають на запитання методик, згідно вимог інструкції

2. Обробка результатів здійснюється відповідно до „ключа" тесту.

3. Після обробки результатів здійснюється інтерпретація отриманих даних.

Зміст звітустудента за результатами виконання лабораторної роботи:

1. Назва теми лабораторної роботи.

2. Мета роботи.

3. Кількісна обробка результатів протоколів.

4. Якісний аналіз результатів у протоколі.

5. Висновки і рекомендації.

Критерії оцінювання звіту студента:

1. Наявність у звіті усіх необхідних пунктів змісту.

2. Правильність оформлення протоколу дослідження.

3. Обґрунтованість та аргументованість висновків.

1. Методика «Сила нервной системи»

Инструкция: "Вам будет предложено ответить на вопросьі анкети. На каждьій вопрос вьі должньї дать ответ, вьібрав один из четьірех предложенньїх. На розданньїх листах поставьте вертикальную колонку номера вопросов (от 1 до 10) , напротив номеров регистрируйте ответьі, проставляя букву, соответствующую вьібранному вами варианту".1. Часто ли ваши новьіе интересьі, чувства, настроения меняют первоначальньїе планьї? а) нет, б) не знаю; в) часто; г) очень часто.

2.Можно ли вас назвать оптимистом, человеком постоянно испьітьівающим радость, воодушевление, бодрость?

а) нет; б) не знаю; в) иногда; г) да.

3. Часто ли вьі бьіваете с товарищами искренни и откровенньї?
а) нет, б) очень редко; в) иногда; г) да.

4. Доставляют ли вам удовольствие шумньїе спортивньїе игрьі?
а) нет, б) очень редко; в) часто; г) всегда.

5. Всегда ли вьі проявляєте осторожность в необьічной ситуации?
а) всегда; б) иочти всегда; в) редко; г) никогда.

6. Часто ли вьі можете терять интерес к одной работе, чтобьі перейти к другой? а) очень редко; б) редко; в) часто; г) очень часто.

7. Всегда ли ви можете сосредоточенно и зффективно работать в напряженной обстановке? а) очень редко; б) редко; в) почти всегда; г) всегда

8. Считаете ли вьі себя более нервньїм, чем большинство людей? а) да; б) не знаю; в) кажется нет; г) нет .

9. Всегда ли вьі проявляєте самостоятельность и инициативу в новьіх делах?
а) очень редко; б) редко; в) почти всегда; г) всегда.

10. Часто ли, вам приходит в голову мьісль, что вьі можете заболеть или получить травму?
а) очень редко; б) редко; в) почти всегда; г) всегда.

Шкала балльной оценки свойств нервной системи

Сумма ответов вариантов "в", "г" 10- 8 7-6 5-4 3- 2 1 -0
Балльї

Оценка свойств нервной системи проводится следующим образом:

5 б - преобладает сила нервной системи

4 б - имеет место сила нервной системи

З б - свойство неопределенно

2 б - имеет место слабость

1 б - преобладает слабость


2298290844891413.html
2298350156629003.html
    PR.RU™