Підприємствах, організаціях, в установах.

Загальні положення організації касової роботи на

Касові операції здійснюються відповідно до Положення “Про ведення касових операцій у національній валюті в Україні”, затвердженого Постановою Правління Національного банку України № 72 від 19.02.2001р. Виключенням є здійснення касових операцій підприємствами зв’язку України, які регулюються “Порядком ведення касових операцій підприємствами зв'язку України”, затвердженим Наказом Державного комітету зв'язку України від 02.02.1998р. № 26.

Основними положеннями і вимогами з організації касової роботи на підприємствах, організаціях, в установах, являються наступні.

Підприємства (індивідуальні підприємці), організації, установи зобов’язані зберігати свої кошти в банках, готівка, яку вони отримують, повинна витрачатися виключно на вказані у чеку цілі з поданням відповідних платіжних і розрахункових документів банку (касові і товарні чеки, квитанції до прибуткових касових ордерів, довідки купівлі-продажу, акти закупівлі, податкові накладні, рахунки-фактури і ін.) на підтвердження цільових витрат готівки.

Розрахунки підприємців і інших організаційно-правових форм господарювання здійснюються як у готівковій, так і безготівковій формі, готівкові розрахунки проводяться за рахунок коштів, отриманих у касі банку, за рахунок власної виручки, отриманої від реалізації робіт, товарів, послуг (крім дивідендів). Під час здійснення готівкових розрахунків підприємств (підприємців) між собою одержувач готівкового платежу зобов’язаний подати платникам відповідні облікові розрахункові документи (товарний чек, рахунок-фактуру, акт виконаних робіт, наданих послуг, податкову накладну і ін.). Розрахунки підприємств (підприємців) готівкою з громадянами мають проводитися з оформленням касових ордерів, касового чи товарного чека, квитанції, договору купівлі-продажу, актів закупівлі, актів виконаних робіт або інших документів, що засвідчують факт купівлі товару, виконання робіт, надання послуг.

3алишки готівки в касах підприємств лімітуються. Підприємствам, які мають рахунки в установах банків, ліміти залишку встановлюються останніми за місцем відкриття рахунків з урахуванням режиму і специфіки роботи підприємства, його віддаленням від установ банку, розміру касових оборотів, встановлених строків і порядку здавання виручки (нижче). Усю готівку понад встановлені ліміти залишку готівки в касі підприємства повинні здавати в каси банків у порядку і строки, встановлені установами банків, для зарахування на їх рахунки. Якщо ліміт залишку готівки в касі підприємства не встановлено, то вся наявна готівка в його касі на кінець дня повинна бути здана до банку (незалежно від причин відсутності ліміту каси). Деяким підприємствам дозволяється зберігання в касах готівку понад встановлений ліміт (виконавчі органи Рад – 3 дні для виплат, пов’язаних з оплатою праці, стипендій, відряджень, дивідендів; КСП, підприємства ЖД, морські порти – для проведення виплат працівникам віддалених підрозділів, виконавчі органи сільських рад – 5 днів), після закінчення цих строків суми готівки, що не використані за призначенням, повертаються в банк не пізніше наступного робочого дня клієнта та банку.Готівкова виручка підприємств і підприємців, одержана від реалізації товарів (робіт, послуг) та інші касові надходження можуть використовуватися для господарських потреб. Витрачені кошти (готівка з виручки) включаються до фактичних залишків готівки в касі того дня, коли були знайдені такі виплати, і порівнюються з лімітом каси.

Із кас підприємств може видаватися готівка працівникам під звіт, на відрядження, придбання товарів, закупівлю с/г продукції, продуктів ї переробки та заготівлю вторсировини, на інші виробничі (господарські) цілі. За перевищення встановлених строків використання виданої готівки без повного звітування щодо раніше виданих коштів, за витрачання готівки з виручки на виплату, пов’язану з оплатою праці, при наявності податкової заборгованості, за нецільове витрачання готівкових коштів до підприємств застосовуються різні фінансові санкції відповідно до законодавства.

Касові операції оформляються відповідними касовими документами, типові форми яких затверджені Мінфіном і мають застосовуватися без змін на всіх підприємствах, установах незалежно від їх відомчої підпорядкованості і форми власності. Приймання готівки касами підприємств проводиться за прибутковими касовими ордерами, підписаними головним бухгалтером або особою, ним уповноваженою (або тимчасово в.о. - заступником). Про прийняття грошей видається квитанція з підписами головного бухгалтера (або особи, ним уповноваженої), і касира, завірена печаткою (штампом) касира або відбитком касового апарату. Видача готівки з кас підприємства проводиться за видатковими ордерами або за належно оформленими розрахунково-платіжними відомостями. Документи на видачу грошей повинні бути підписані керівником і головним бухгалтером підприємства, або особами, ними уповноваженими. До видаткових касових ордерів можуть долучатися заявки на видачу грошей, рахунки, тощо. Тому якщо на доданих до видаткових касових ордерів документах є дозвільний підпис керівника підприємства, то на видаткових касових ордерах він не обов’язковий.

Касові документи після складання звіту касира і його обробки в бухгалтерії, комплектуються в хронологічному порядку, нумеруються і переплітаються в окремі пачки та зберігаються протягом 36-ти місяців після закінчення календарного року матеріальною особою в окремому сейфі або спеціальному приміщенні, які передаються під охорону. Винесення з приміщення, що охороняється, касових документів дозволяється лише в окремих випадках і тільки за письмовим дозволом керівника або головного бухгалтера підприємства. До кінця робочого дня документи мають бути обов’язково повернуті. Касові документи можуть бути вилучені у підприємства за постановою правоохоронних органів, рішенням державної КРУ та ДПА. На місце вилученого справжнього документа підшивається завірена матеріально відповідальною особою копія вилученого документа, листи про вилучення документів, протокол вилучення, розписка особи, акт одержання справжнього документа тощо.

Кожне підприємство, що має касу, веде одну касову книгу, аркуші якої повинні бути пронумеровані, прошнуровані й опечатані сургучною печаткою. Кількість аркушів у книзі засвідчується підписами керівника і головного бухгалтера. Записи у книзі проводяться у двох примірниках через копіювальний папір кульковою ручкою або чорнилом темного кольору. Другі примірники є відривними і слугують для звіту касира. Видача грошей з каси, не підтверджена розпискою одержувача у видатковому документі вважається нестачею грошей у касі і стягується з касира. Готівка в касі, не виправдана прибутковими касовими ордерами, вважається надлишком каси і зараховується в дохід підприємства.

Кожне підприємство повинно мати спеціально обладнане приміщення, призначене для приймання, видачі і тимчасового зберігання грошей – касу. У строки, встановлені керівником підприємства, але не рідше одного разу на квартал, на кожному підприємстві проводиться раптова ревізія каси з покупюрним перерахуванням грошей і перевіркою фактичної наявності інших цінностей, що знаходяться у касі. Фактичний залишок грошей у касі звіряється з даними обліку за касовою книгою. Для проведення ревізії каси наказом керівника підприємства призначається комісія, яка за результатами ревізії складає акт. У господарських товариствах, де це передбачено їх статутом, такі ревізії проводяться ревізійними комісіями. Під час перевірки касової дисципліни (окрім органів ДПА, МВС, фінансовими органами) комерційними банками особливо перевіряється цільове використання готівкових коштів, знятих підприємствами з будь-якого зі своїх рахунків у значних розмірах (понад 50.000грн.). відповідальність за порушення касової дисципліни покладається на керівників підприємств, головних бухгалтерів, керівників фінансових служб, касирів. Особи, винні у порушенні касової дисципліни, притягуються до відповідальності відповідно до законодавства.


2296829633625600.html
2296912445793666.html
    PR.RU™