Дія вибуху на навколишнє середовище.

Як показують дослідження, руйнівна дія на малих відстанях (до 10 радіусів заряду) викликається головним чином продук-тами вибуху, а на великих відстанях відзаряду - ударною хвилею. Розрізняють дві основні форми зовнішньої роботи вибуху бризантну і фугасну дію.

Бризантна дія вибуху

Бризантною дією називаєтся подрібнення, пробиття або дроблення при вибусі середовища, дотичного із зарядом ВР. Ця дія обумовлена ударом продуктів детонації, що знаходяться при дуже високому тиску, і виявляється лише в безпосередній близькості до заряду (2... 2,5) r0.

Бризантна дія вибуху на середовище визначається кількістю руху, яку придбавають частинки середовища в резуль-таті удару. Бризантна дія обумовлена «головною» частиною повного імпульсу, тобто роботою продуктів детонації при падінні їх тиску в порівняно вузькому інтервалі від тиску детонації додеякого досить високого кінцевого тиску. Можнаприблизно допустити, що величина цієї головної частини імпульсу пропорційна початковому тиску, і прийняти останнє як критерій бризантної дії. Як відомо, бризантна дія збільшу-ється із зростанням густини ВР і дуже швидко зростає із збільшенням швидкості детонації.

Практично бризантна дія ВР оцінюється декількома способами. Один із способів – по величині обжимання свинцевого циліндра (рис.35). 50 г випробовуваної ВР поміща-ють в паперову гільзу внутрішнім діаметром 40 мм. У спеціаль-ній матриці пресуванням густину заряду доводять до 1 г/см3.

Підготовлений таким чином патрон 1 ставлять на сталевий диск 2 діаметром 41 мм і завтовшки 10 мм, який встановлений на циліндр 3 з чистого свинцю діаметром 40 мм і заввишки 60 мм, встановлений на сталевій плиті 4. Після закріплення системи проводять вибух.

При вибусі свинцевий циліндр обжимається і набуває форму гриба. Різниця висот циліндра до і після вибуху служить мірою бризантності ВР. Значення бризантної дії деяких ВР приведені в таблиці 4.

Таблиця 4
Вибухові речовини Величина обжимання, мм
Аммотоли Гексоген ( 25 г ) Тротил Тетрил 11 – 14 16 – 17 20 – 22Рис. 35. Установка для визначення бризантності

ВР обжиманням свинцевого циліндра

Фугасна дія вибуху

Фугасною дією вибуху називають вид роботи вибуху, що виявляється у формі розколювання і відкидання середо-вища, в якому відбувається вибух.

Фугасна дія обумовлена розширенням продуктів детонації до порівняно невисокого тиску і проходженням ударної хвилі в навколишньому середовищі.

Теоретично працездатність (фугасність) може бути визначена як величина, пропорційна потенційній енергії ВР. Для ідеальних умов (вибух проводиться в оточеному оболон-кою просторі, об'єм якого може безмежно рости, оболонка нетеплопровідна і розширення оболонки проходить без затрати теплоти).

Практично фугасність ВР визначається при вибусі заряда в свинцевій бомбі (рис.36) з циліндричним гніздом. 10 г ВР пресують в спеціальній матриці у вигляді патрону з гніздом для капсуля – детонатора. Патрон 1 вводять в гніздо бомби вільний об'єм засипають кварцовим піском 2. При вибусі гніздо бомби розширяється і набуває грушовидну форму. Різниця між об'ємом гнізда до і після вибуху є практичною мірою працездатності випробовуваної ВР. В таблиці 5 приведені деякі значення працездатності ВР, виміряні по описаному способу.

Таблиця 5
Вибухова речовина Розширення, см3
Димний порох Тротил Тетрил Амотол 40/60

Рис. 36. Свинцева бомба для визначення

працездатності вибухових речовин

Характеристикою фугасної дії артилерійських боєприпасів служить об'єм воронки, віднесений до 1 кг розривного заряду. Фугасна дія боєприпасу залежить, головним чином, від при-роди розривного заряду, умов вибуху і властивостей грунту.

Кумулятивна дія вибуху

Сила дії вибуху в ту або іншу сторону залежить від форми заряду ВР, місця розташування детонаторів. Такі особ-ливості дії вибуху називають направленою дією вибуху.

Дію вибуху, що обумовлена виїмкою в заряді і є найбільш руйнівною порівняно з іншими видами направленої дії, називають, кумулятивною.

Рис. 37. Схема дії кумулятивного заряду

Детонатор поміщають в протилежній від кумулятивної виїмки стороні для створення направленої дії у бік виїмки. Потік продуктів вибуху стискається в фокусі виїмки у дуже щільний струмінь, що має велику пробивну силу.

Дія кумулятивного заряду збільшується в 2 – 4 рази при облицьовуванні кумулятивної виїмки металевою оболонкою. При обтіканні оболонки детонаційною хвилею з тиском понад 109 кг/м2 і швидкістю до 20000 м/с з внутрішніх шарів оболонки утворюється струмінь металу, що має велику пробивну здатність. При зустрічі струменя з перешкодою створюється тиск в мільйон атмосфер, що значно перевищує межу теку-чості металу. Процес проникнення струменя можна згідно гідродинамічної теорії розглядати як рух струміню нестискуваної рідини в рідину.

Кумулятивні заряди дають найбільшу глибину пробиття, коли вони знаходяться на деякій оптимальній відстані від перешкоди, званою фугасною відстанню.


2294804324502528.html
2294852788084457.html
    PR.RU™