Бухгалтерський і податковий прибуток

План

1. Бухгалтерський і податковий прибуток

2. Виникнення різниці в оцінках

3. Відстрочений податковий актив

4. Відстрочене податкове зобов'язання

5. Визнання витрат (доходів) з податку на доходи фізичних осіб

Нагадаємо, що згідно ст.З Закону про прибуток об'єктом оподатковуванняє прибуток, визначений шляхом зменшення суми скоректованого валового доходу звітного періоду на суму валових витрат і суму амортизаційних відрахувань.

баловий доход— це одержанні кошти чи сума відвантажених товарно-матеріальних цінностей (ТМЦ), виконаних робіт, наданих послуг.

балові витрати— це сума будь-яких витрат, сплачених чи нарахованих у звітному періоді, що зв'язані з господарською діяльністю підприємства.

У бухгалтерському ж обліку використовується метод нарахування: доходи і витрати збільшуються тільки при реалізації (відвантаженні) товарів (робіт, послуг).

Згідно п. З П(С)БО 17 сума прибутку (збитку), визначена згідно податковому законодавству об'єктом оподатковування за звітний період за правилами податкового обліку, є податковим прибутком (збитком). У декларації про прибуток підприємства податковий прибуток за звітний квартал відбивається в рядку 36 «Оподатковуваний прибуток до перенесення збитків на наступні податкові квартали», а наростаючим підсумком з урахуванням збитків попередніх


періодів - у рядку 39, податковий збиток з урахуванням «перехідних» збитків - у рядку 40 декларації.

Сума прибутку (збитку) до оподатковування, визначена за даними бухгалтерського обліку, називається обліковим прибутком (збитком). Саме цей прибуток (збиток) відбивається в Звіті у фінансових результатах у статті «Фінансові результати от звичайної діяльності до оподатковування»: у рядку 170 - прибуток, у рядку 175 - збиток.

У рядку 180 Звіту у фінансових результатах указуються дебетові обороти субрахунку 981 «Податки на прибуток от звичайної діяльності». Сума, що відповідає цим оборотам, у бухгалтерському обліку визнається витратами з податку на прибуток. Вона складається з поточного податку на прибуток з урахуванням відстроченого податку на прибуток.Поточний («податковий») податок на прибуток у бухгалтерському обліку відбивається кредитовими оборотами за субрахунком 641/приб «Розрахунки з податку на прибуток».

Облік бухгалтерського податку на прибуток ведеться на рахунку 98 «Податок на прибуток» за субрахунками:

981 «Податок на прибуток від звичайної діяльності»;

982 «Податок на прибуток від надзвичайних подій».

На субрахунку 981 «Податок на прибуток от звичайної діяльності» ведеться облік нарахованої суми податку на прибуток від звичайної діяльності, обчисленої за встановленою ставкою (30 %) з прибутку, що відображається в бухгалтерському обліку (незалежно від суми прибутку для цілей оподатковування).

На субрахунку 982 «Податок на прибуток від надзвичайних подій» відображають суму податку, що підлягає сплаті з прибутку від надзвичайних подій.

Слід зазначити, що підприємства, що не використовують в обліку рахунки класу 9 (наприклад, суб'єкти малого підприємництва), відповідно до Інструкції в застосуванні Плану рахунків витрати з податку на прибуток відображають на рахунку 85 «Інші витрати».2293321077606244.html
2293363942214294.html
    PR.RU™