КОМПЛЕКТУВАННЯ ОДНОКОВШОВОГО ЕКСКАВАТОРА

(для випадку регулярного потоку вимог)

Попередні відомості

Під формалізацією задачі розуміють переклад її змістової постановки на мову математики.

Цей процес називають математичним моделюванням. Оскільки при вирішенні задачі не уявляємо можливим використовувати усі фактори (незалежні переміщення),то виділяються найбільш вагомі фактори. Цей процес називається факторизаціею.

Математична модель служить основою для розробки алгоритму задачи.

Задачі оптимізації, тобто їх рішення включає наступні задачі (етапи):

1. Постановка задачі і вибір критерію оптимальності.

2. Виявлення основних властивостей взаємозв’язків та кількісних закономірностей, які характеризують процес функціонування комплекту машин.

3. Побудова формалізованої математичної моделі.

4. Дослідження математичної моделі.

5. Подання результатів дослідження з обліком змістової постановки задач.

Деякі відомості про вантажно-транспортний комплект машин.

Вага вантажу, який завантажено за один раз одноковшовим екскаватором:

,

де q - місткість ковша, м3;

Кн – коефіцієнт наповнення ковша;

Кр – коефіцієнт розпушування ґрунту;

- щільність ґрунту.

Час завантаження транспортного засобу:

,

де д – вантажопідйомність транспортного засобу;

Кг – коефіцієнт використання вантажопідйомності;

Tц – тривалість робочого циклу екскаватора, с.

Годинна експлутаційна продуктивність екскаватора:

,

де Кве – коефіцієнт використання машини по часу.

Годинна продуктивність транспортного засобу

.


2292521967881916.html
2292614685144241.html
    PR.RU™